Žymos archyvas: patarimai

paleidimo-sildytuvas

Paleidimo šildytuvas. Atšalus orui

Paleidimo šildytuvas. Atšalus orui, variklis paleidžiemas sunkiau, todėl pašildomas ipaleidimo šildytuvu. Automobilio 31/1J1-130 šildytu­vą sudaro katilas, kreipiantysis atvamzdis, elektrinis ventiliatorius, de,galy bakelis, elektromagnetinis uždarymo vožtuvas, valdymo pul­tas, piltuvėlis, atvamzdžiai, jungiamieji vamzdeliai ir žarnelės.

paleidimo-sildytuvas

Šildytuvo katilas nuolatos sujungtas su variklio aušinimo siste­ma. Bakelis pripildomas tokių pat degalų ikaip ir automobilio bakas. Degalai pro elektromagnetinj uždarymo vožtuvą savitaka teka į ka­tilo de,gimo kamerą. Oras į degimo kamerą varomas elektriniu ventiliatoriumi. Degųji mišinj iš pradžių ,padega kaitrinė žvakė, ,paskui užtenka degančio mišinio liepsnos. Deginiai atvamzdžiu nukreipiami j karterio dugninės paviršių alyvai pašildyti. Uždegimo žvakės, ven­tiliatoriaus ir elektromagnetinio vožtuvo jungikliai bei kontrolinė spiralė yra valdymo pulte.

Rengiantis šildyti variklį, reikia turėti 32-35 1 vandens aušinimo sistemai pripildyti, uždaryti radiatoriaus žaliuzes, atidaryti variklio gaubtą, atjungti alyvos radiatorių ir apdangalu uždengti radiato­riaus igroteles.

Šildytuvo bakelj pripildžius degalų..), pro piltuvėlį į šildytuvo ka­tilą supilama 1,5 I vandens. 45 sekundėms atsukamas bakelio apačio­je jtaisytas degalų tiekimo čiaupelis ir perjungiklio rankenėlė ,pasu­kama j .padėtj 11 (paleidima.$). Tai padarius pradeda veikti ventilia­toriaus elektros variklis, atsidaro elektromagnetinis vožtuvas, degimo kameros asbestinę dangą suvillgo benzinas. Tada perjiungiklio ran­kenėlė pasukama j padėtj „0″ ir ijungiama kaitrinė žvakė. Kartu su žvake įsijunigia elektroma,gnetinio vožtuvo kaitinimo spiralė ir kont­rolinė spiralė. Kai tik kontrolinė spiralė jkaista iki šviesiai raudonos spalvos, pasigirsta iužsidegančio benzino phūpsnis degimo kameroje. Tada jau galima paleisti šildytuvą, t. y. pasukti perjungiklio ranke­nėlę j padėtj 11. Kai tik šildytuvas pradeda stabiliai dirbti, išjungia­ma žvakė (atleidžiamas jun,giklis). Po 1-2 min pro.piltuvėll j katilą supilama 6-8 1 vandens. Piltuvėll iužkimšus kamščiu, laukiama, kol jšils variklis. Įšilus vandeniui ir pro radiatoriaus kakliuką pradėjus eiti ganui, rankena keletą kartų apsukamas variklio alkūninis velenas. Sildytuvas išjungiamas —perjungiklid rankenėlė pasukama j ip.adėti / (prapučiamas katilas) ir užsukamas de,galy tiekimo čiaupelis. Lieps­nai nustojus ūžti katile, 1 min palaukiama ir išjungiamas ventiliato­rius, t. y. perjungiklio rankenėlė .pasukama j padėtj „O“. Paleidžia­mas variklis, uždaromas radiatoriaus atvamzdžio išleidimo čiaupelis.

Tekstą parengė pagal rekomendacijas: http://superkamautomobilius.lt/automobiliu-supirkimas-alytuje/

taip pat remtasi šaltiniu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobili%C5%B3_servisas ir straipsniu